Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Obchodné podmienky na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu
 
Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
 
Objednávka
 
1.       Odberateľ  objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na eshop.ddauto.sk  písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou, alebo telefonicky.
 
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 
2.       Pri každej objednávke musí Odberateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 
3.       Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa Dodávateľ skontaktuje s Odberateľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre Odberateľa záväzná.
 
4.       Odberateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň objednania, kontaktovania Dodávateľa s Odberateľom , t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u Odberateľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi Dodávateľ Odberateľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Dodávateľa a zastavenie vybavovania objednávky.
 
 
I.                    Dodacie lehoty
 
1.       Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 
2.       Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 14 dní od dátumu overenia objednávky.
 
3.       Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
 
 
II.                  Cena, platobné podmienky a prepravné
 
1.       Cena produktu je stanovená cenníkom Dodávateľa. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 
2.       Odberateľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 
3.       Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 
4.        Spôsob dopravy si volí Odberateľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Odberateľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a)       vlastnou dopravou
b)       dopravou Dodávateľa
c)       kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.
 
5.       Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená Odberateľovi pri overovaní objednávky, prípadne Dodávateľ odporučí Odberateľovi lacnejší variant dopravy.
 
III.                Preberanie tovaru
 
1.       Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 
2.       Pri preberaní produktu je Odberateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Dodávateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 
3.       Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet Dodávateľa. Do doby prechodu vlastníckych práv z Dodávateľa na Odberateľa, ktorý má produkt v držbe, má Odberateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt Dodávateľa.
 
4.       Dodávateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na Odberateľa.
 
5.       Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Odberateľa momentom prevzatia Odberateľom alebo jeho splnomocnencom.
 
IV.                Odstúpenie od zmluvy
 
1.       Odberateľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania Dodávateľa s Odberateľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u Dodávateľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom).
 
2.       Odberateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, Odberateľa a Dodávateľa a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla Dodávateľa na náklady a zodpovednosť Odberateľa. Náklady na vrátenie produktu znáša Odberateľ.
 
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí Dodávateľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Odberateľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Odberateľom.
 
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 
3.       Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Odberateľa, Dodávateľ prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý Odberateľ uhradil za produkt alebo službu vráti Odberateľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 
4.       Odberateľ  nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
 
a)       ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Odberateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b)       ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť
c)       ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Odberateľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 
5.       V prípade akceptovania požiadavky Odberateľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má Dodávateľ právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 
6.       Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 
a)       produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b)       produkt sa v čase objednania nenachádza na žiadnom z dodávateľských skladov.
c)       zmenila sa cena dodávateľa produktu
d)       vystavená cena produktu bola chybná
 
V.                  Záruka a servis
 
1.       Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré Odberateľ obdrží pri kúpe produktu.
 
2.       Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u Dodávateľa. Pri uplatnení reklamácie je Odberateľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu Dodávateľovi. Pri uplatnení reklamácie sa Odberateľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 
3.       Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany Odberateľa alebo osoby, ktorá Odberateľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou, bežným opotrebovaním a nesprávnym zaobchádzaním.
 
4.       V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Odberateľovi telefonicky oznámiť Dodávateľovi, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí Odberateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 
VI.          Ochrana osobných údajov
 
Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho Osobné údaje boli Dodávateľom zhromažďované, archivované a používané (a to i za pomoci elektronických informačných systémov) pre účely uľahčenia Objednávky Kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch Dodávateľa a rozosielaní reklamných materiálov Dodávateľa. Osobné údaje budú sprístupnené iba Dodávateľovi, jeho oprávneným zamestnancom, obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktoré zaisťujú pre Dodávateľa splnenie záväzkov z Kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným Osobným údajom a že je oprávnený od Dodávateľa žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná / zasielaná marketingová reklama Dodávateľa i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.
Osobné údaje môže Kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych Osobných údajov e-mailom na adresu ddauto@ddauto.sk. Svoj súhlas s vyššie uvedeným spracovaním Osobných údajov je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu ddauto@ddauto.sk
 
 
VII.              Záverečné ustanovenia
 
1.       Dodávateľ má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať Odberateľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude Odberateľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ Odberateľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 
2.       Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Dodávateľ kontaktuje Odberateľa. Odberateľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 
3.       Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Dodávateľ nezodpovedá Odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 
Práva Odberateľa vo vzťahu k Dodávateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 
4.       Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 
        VIII.                Orgán dozoru

                 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
                 Inšpektorát SOI Bratislavský kraj
                 Prievozká 32
                 Bratislava 82007
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 15.6.2017
 
 
 
DD AUTO, s.r.o.
Popradská 80
821 06 Bratislava
IČO: 35 734 396