This website uses cookies. Cookies may be used for marketing purposes, statistical, and to personalize the service to the individual needs of the user. Web browser from which you are using, you can change the settings for handling cookies. The use of this website without changing your cookie settings means that they will be stored in memory. Additional information
I agree with the use of Cookies
We'll call you
Please provide a phone number and specify the date and time. Our operator will contact you.
TOPlist

Všeobecné obchodné podmienky

01.01.2014 - 31.12.2019

Všeobecné obchodné podmienky bodovej akcie - Platinum points
spoločnosti DD AUTO, s.r.o.

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


1 Všeobecné ustanovenia


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť DD AUTO, s.r.o., Popradská 80, 821 06 Bratislava, IČO: 35734396 , ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.:16154/B, v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s cieľom vymedziť obchodné podmienky bodovej akcie Platinum points.
1.2 Cieľom bodovej akcie Platinum points je odmeniť registrovaných zákazníkov spoločnosti DD AUTO za nákupy realizované u spoločnosti DD AUTO, že za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach sú za nákupy prideľované body Platinum points, ktoré registrovaný zákazník môže použiť za účelom nadobudnutia bonusu.
1.3 Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
a. bonusom tovar alebo účasť na zájazde z ponuky spoločnosti DD AUTO zverejnenej na eshope v sekcií Platinum points, pričom:
1. tovarom sa rozumie hnuteľná vec a v prípade počítačového programu aj licencia na jeho použitie,
2. zájazdom sa rozumie spoločnosťou DD AUTO zakúpená vopred pripravená kombinácia služieb cestovného ruchu,
b. obchodnými podmienkami tieto všeobecné obchodné podmienky,
c. okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala,
d. podstatným porušením zmluvy také porušenie zmluvy, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné,
e. predvídateľnou škodou, škoda ktorú spoločnosť DD AUTO v čase uzavretia zmluvy ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase spoločnosť DD AUTO poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti, hodnota predvídateľnej škody je vo výške hodnoty bonusu bez dane z pridanej hodnoty, ktorý bol predmetom zmluvy v dôsledku ktorej alebo v súvislosti s ktorou škoda vznikla,
f. programom Platinum points vernostný program prevádzkovaný spoločnosťou DD AUTO pre registrovaných zákazníkov, ktorého cieľ je definovaný v ods. 1.2 tohto článku,
g. registrovaným zákazníkom osoba registrovaná spôsobom uvedeným v čl. 3 ods. 3.1 týchto obchodných podmienok,
h. spoločnosťou DD AUTO spoločnosť DD AUTO, s.r.o., Popradská 80, 82106 Bratislava, IČO:35734396, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 16154/B,
i. zmluvou zmluva uzavretá medzi spoločnosťou DD AUTO a registrovaným zákazníkom, na základe ktorej sa spoločnosť DD AUTO zaväzuje poskytnúť registrovanému zákazníkovi bonus a registrovaný zákazník sa zaväzuje bonus prevziať alebo použiť a zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti DD AUTO cenu bonusu spôsobom podľa týchto obchodných podmienok.


2 Zmluva

2.1 Zmluva sa uzatvára v elektronickej forme prostredníctvom eshopu spoločnosti DD AUTO.
2.2 Zmluva sa považuje za uzavretú, keď registrovaný zákazník spôsobom uvedeným na eshope spoločnosti DD AUTO prejaví svoju vôľu uzavrieť so spoločnosťou DD AUTO zmluvu akceptáciou ponuky uvedenej v eshope v sekcii Platinum points a zaplatením ceny za
bonus, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.
2.3 Informácie uvedené v reklamných materiáloch a ponukách sú súčasťou obsahu zmluvy len v prípade, ak sa na ne zmluva výslovne odvoláva.
2.4 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v zmluve sa spravujú znením týchto obchodných podmienok. Odchylné výslovné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.
2.5 Práva a povinnosti výslovne neupravené v zmluve a v týchto obchodných podmienkach sa spravujú Obchodným zákonníkom.
2.6 Zmena a doplnenie zmluvy sa musia vykonať v písomnej forme.
2.7 Prevod akýchkoľvek práv a povinností registrovaného zákazníka zo zmluvy podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti DD AUTO.
2.8 Spoločnosť DD AUTO si vyhradzuje právo požadovať overenie informácií o registrovanom zákazníkovi a v prípade podozrenia zo zneužitia informácií si vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť alebo od zmluvy odstúpiť.

II.

Všeobecné ustanovenia bodovej akcie  Platinum points

3 Podmienky pre používanie bodovej akcie Platinum points

3.1 Bodovú akciu Platinum points môže využívať každý registrovaný zákazník. Registrovaným zákazníkom sa môže stať len podnikateľ podľa osobitného predpisu1), ktorý je odberateľom spoločnosti DD AUTO a bolo mu spoločnosťou DD AUTO pridelené
zákaznícke číslo. K registrácii je potrebné vyplniť registračný formulár na eshope DD AUTO a výslovne akceptovať obchodné podmienky.
3.2 Registrovaný zákazník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť spoločnosti DD AUTO zmenu údajov uvedených v registračnom formulári. Po registrácii môže registrovaný zákazník užívať eshop pomocou nastaveného hesla, ktoré mu bude poslané aj elektronickou poštou. Heslo je možné kedykoľvek zmeniť.
3.3 Ak registrovaný zákazník zabudne svoje heslo, môže dostať nové heslo po požadovaných overeniach z ponuky pre zmenu hesla.
3.4 V prípade opakovaného neúspešného pokusu o prihlásenie bude registrovanému zákazníkovi z bezpečnostných dôvodov zablokovaný prístup na eshop. Odblokovanie sa uskutoční automaticky do 24 hodín.
3.5 Registrovaný zákazník je povinný zabezpečiť primeranú ochranu informácií potrebných pre prístup na eshop a pre vykonávanie transakcií prostredníctvom eshopu. Spoločnosť DD AUTO nezodpovedá za žiadne následky spojené s únikom alebo zneužitím týchto informácií a nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu s tým spojenú.
3.6 Registrácia v bodovej akcií Platinum points zaniká:
a) dňom doručenia písomného oznámenia registrovaného zákazníka,
b) dňom zrušenia registrácie spoločnosťou DD AUTO podľa ods. 3.7 alebo 3.8 tohto článku,
c) smrťou registrovaného zákazníka alebo jeho zánikom bez právneho nástupcu,
d) ukončením programu Platinum points na základe rozhodnutia spoločnosti DD AUTO, ktoré spoločnosť DD AUTO zverejní na eshope aspoň 60 dní vopred.
3.7 Spoločnosť DD AUTO zruší registráciu v bodovej akcií Platinum points vždy, ak:
a) registrovaný zákazník prestane spĺňať podmienky uvedené v ods. 3.1 tohto článku,
b) registrovaný zákazník, ktorý je fyzickou osobou, je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
c) na registrovaného zákazníka je vyhlásený konkurz alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) sa registrovaný zákazník neprihlási na eshop počas jedného roka od posledného prihlásenia.
3.8 Spoločnosť DD AUTO môže zrušiť registráciu v bodovej akcií Platinum points, ak:
a) registrovaný zákazník porušil alebo zneužil práva duševného vlastníctva spoločnosti DD AUTO,
b) sa registrovaný zákazník dopustil protiprávneho konania, v dôsledku ktorého bola spoločnosti DD AUTO spôsobená škoda alebo iná ujma,
c) registrovaný zákazník akýmkoľvek spôsobom zneužil mechanizmus výhod vyplývajúcich z bodovej akcie Platinum points, zasiahol do systému alebo používal služby protiprávne alebo v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, zmluvou alebo účelom zmluvy.
3.9 Ustanovenia článkov 1, 2, 6, 7, 9 až 16 týchto obchodných podmienok sú pre registrovaného zákazníka záväzné aj po zrušení registrácie na eshope.


4 Postup zbierania bodov Platinum points

4.1 Body Platinum points sa pripisujú na konto registrovaného zákazníka vždy po uhradení resp. vyfakturovaní odobratého tovaru. Realizovanou obchodnou transakciou je kúpa tovaru registrovaným zákazníkom od spoločnosti DD AUTO, za ktorý bola zaplatená kúpna cena v plnom rozsahu.
4.2 Základom pre určenie počtu bodov Platinum points z obchodnej transakcie je zaplatená kúpna cena bez dane z pridanej hodnoty. Ak registrovanému zákazníkovi vznikne nárok na pripísanie bodov Platinum points podľa ods. 4.1 tohto článku, prepočíta sa dosiahnutý obrat na body Platinum points nasledovne:
a) za nákup tovaru, ktorý nie je uvedený v písm. b) tohto odseku, sa pripíše na konto registrovaného zákazníka 1,5 slovom jeden a pol bodu Platinum points za každých celých 100 Eur bez DPH
b) Platinum Points sa nepripočítavajú za nákup originálnych dielov, náradia, servisného vybavenia, chemických produktov, pneumatík a služieb.
4.3 V prípade vrátenia tovaru akceptovaného spoločnosťou DD AUTO, za kúpu ktorého boli registrovanému zákazníkovi pripísané body Platinum points podľa ods. 4.1 a 4.2 tohto článku, bude z konta registrovaného zákazníka odpočítaný rovnaký počet Platinum points ako mu bolo pripísané.
4.4 Spoločnosť DD AUTO môže na eshope v sekcií Platinum points oznámiť aj iné podmienky alebo akcie pre získanie bodov Platinum points.
Tieto podmienky a akcie môžu mať aj časovo alebo územne obmedzenú platnosť.
4.5 Platnosť bodov Platinum points nie je časovo obmedzená. Zánikom (zrušením) registrácie
registrovaného zákazníka zanikajú aj nevyužité body Platinum points bez náhrady.
4.6 Ak spoločnosť DD AUTO eviduje voči registrovanému zákazníkovi pohľadávku po lehote splatnosti, môže pripísanie nových bodov Platinum points podľa ods. 4.1 a 4.2 tohto článku odložiť až do úplného zaplatenia pohľadávky a prístup registrovaného zákazníka k eshopu môže zablokovať. Ak pohľadávka po lehote splatnosti registrovaného
zákazníka nebude zaplatená ani do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku realizovania obchodnej transakcie, body Platinum points z tejto obchodnej transakcie nebudú pripísané na konto registrovaného zákazníka.
4.7 Registrovaný zákazník je oprávnený body Platinum points používať výlučne spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach. Registrovaný zákazník nemá nárok na výmenu bodov Platinum points za peniaze. Body Platinum points viacerých registrovaných zákazníkov nie je možné spájať za účelom nadobudnutia jedného bonusu. V prípade zániku účasti registrovaného zákazníka na eshope  nevznikajú registrovanému zákazníkovi
voči spoločnosti DD AUTO žiadne nároky, hoci mal v čase zániku registrácie určitý zostatok bodov Platinum points na konte.
4.8 Aktuálny stav bodov je zobrazený na dodacom liste alebo faktúre.


5 Výmena bodov Platinum points za bonus

5.1 Registrovaný zákazník je oprávnený použiť body Platinum points výlučne za účelom zaplatenia ceny za bonus prostredníctvom. Pri každom bonuse je na eshope v sekcií Platinum points zverejnený počet bodov Platinum points potrebných na jeho nadobudnutie.
5.2 Ak je na konte registrovaného zákazníka potrebný počet bodov Platinum points na nadobudnutie bonusu (ods. 5.1 tohto článku), môže registrovaný zákazník prostredníctvom obchodného zástupcu uzavrieť so spoločnosťou DD AUTO zmluvu a použiť zodpovedajúci počet bodov Platinum points na zaplatenie ceny za bonus. Z konta registrovaného zákazníka sa automaticky odpočíta počet bodov Platinum points zodpovedajúci predmetnému bonusu.
5.3 Ak je na získanie bonusu potrebný väčší počet bodov Platinum points (ods. 5.1 tohto článku), ako je aktuálny zostatok na konte registrovaného zákazníka, môže registrovaný zákazník doplatiť zostatok ceny bonusu v peniazoch. V tom prípade sa jeden bod Platinum points rovná jednému euru s daňou z pridanej hodnoty.
5.4 Po uzavretí zmluvy spoločnosť DD AUTO vystaví registrovanému zákazníkovi faktúru, v ktorej bude okrem náležitostí podľa osobitného zákona2) uvedený aj počet bodov Platinum points použitých na zaplatenie ceny a v prípade podľa ods. 5.3
tohto článku aj suma zaplatená na úhradu ceny bonusu v peniazoch.
5.5 Spoločnosť DD AUTO si vyhradzuje právo zmien v balení a variantoch ponúkaných bonusov. Odber bonusov je možný len v obvyklom množstve. Ponuka bonusov je platná do uplynutia lehoty zverejnenej na eshope v sekcií Platinum points alebo do vypredania zásob. Chyby v písaní v rámci ponuky bonusov na portáli Platinum points sú vyhradené.


III.

OSOBITNÉ USTANOVENIA O BONUSE VO FORME TOVARU

6 Dodanie tovaru

6.1 Dodanie tovaru sa uskutoční prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti DD AUTO jeho odovzdaním registrovanému zákazníkovi alebo osobe, ktorá bežne preberá zásielky alebo tovar registrovaného zákazníka v mieste výkonu jeho činnosti podľa údajov registrovaných na eshope.
6.2 Spoločnosť DD AUTO dodá tovar registrovanému zákazníkovi najneskôr v lehote najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy.
6.3 Registrovaný zákazník je povinný tovar prevziať a je povinný potvrdiť jeho prevzatie na doklade predloženom spoločnosťou DD AUTO. Registrovaný zákazník je povinný pri dodaní tovaru na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zabezpečiť vykládku, resp. nakládku tovaru.
6.4 Registrovaný zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.
6.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na registrovaného zákazníka v čase, keď prevezme tovar od spoločnosti DD AUTO, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu spoločnosť DD AUTO umožní nakladať s tovarom a registrovaný zákazník
tovar neprevezme.
6.6 Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na registrovaného zákazníka, nemá vplyv na jeho povinnosť použiť na výmenu za tovar zodpovedajúci počet bodov Platinum points, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti DD AUTO.


7 Zodpovednosť za vady tovaru


7.1 Ak tovar nie je dodaný v množstve, akosti alebo vyhotovení určenom v zmluve, má vady. Ak zmluva neurčuje akosť tovaru, má tovar vady pokiaľ nedosahuje bežnú akosť. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva.
Vadou však nie je dodanie iného variantu toho istého druhu tovaru alebo zmeny v balení tovaru.
7.2 Spoločnosť DD AUTO zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na registrovaného zákazníka, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
7.3 Registrovaný zákazník je povinný prezrieť tovar alebo zaradiť prehliadku tovaru bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare na registrovaného zákazníka. Ak registrovaný zákazník tovar neprezrie alebo nezariadi,
aby sa prezrel v čase určenom v tomto odseku, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
7.4 Právo registrovaného zákazníka z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak registrovaný zákazník nepodá písomnú správu spoločnosti DD AUTO o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo registrovaný zákazník vady zistil, najneskôr do 7 dní od času uvedeného v ods. 7.2 tohto článku.
7.5 Nároky zo zodpovednosti spoločnosti DD AUTO podľa tohto článku nevznikajú, ak boli vady spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobila ich spoločnosť DD AUTO alebo osoby, s ktorých pomocou spoločnosť DD AUTO plnila svoj záväzok. Spoločnosť DD AUTO najmä nezodpovedá za vady vzniknuté výlučne alebo sčasti:
a) nesprávnym skladovaním alebo použitím tovaru, vykonaním úpravy, opravy alebo iného zásahu do tovaru v rozpore s príslušnou dokumentáciou,
2) Ustanovenie § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
b) primeraným opotrebovaním alebo spotrebovaním tovaru vzhľadom k času a spôsobu použitia,
c) pôsobením vyššej moci.
7.6 Nároky zo zodpovednosti za vady podľa tohto článku nemožno uplatniť po tom, ako bol tovar funkčne zabudovaný do inej veci, používaný alebo spracovaný.
7.7 Predpokladom uplatnenia nárokov registrovaného zákazníka podľa tohto článku je oznámenie vád spoločnosti DD AUTO
v písomnej forme a doručenie tovaru v lehote podľa ods. 7.4 tohto článku. Ak sú nároky registrovaného zákazníka podľa
tohto článku dané, zaväzuje sa spoločnosť DD AUTO v primeranej lehote od oznámenia tieto vady podľa svojej voľby bezplatne odstrániť dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo dodaním chýbajúceho tovaru. Registrovaný zákazník môže od zmluvy odstúpiť len v prípade, ak vady tovaru znamenajú podstatné porušenie zmluvy a odstránenie vád tovaru spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete nie je možné v lehote 60 dní od oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Použitie ustanovení § 438 až 436 Obchodného zákonníka sa vylučuje.
7.8 Spoločnosť DD AUTO má nárok na úhradu všetkých nákladov voči registrovanému zákazníkovi v prípade neoprávnenej reklamácie.

IV.


OSOBITNÉ USTANOVENIA O BONUSE VO FORME ÚČASTI NA ZÁJAZDE

8 Rezervácia účasti na zájazde

8.1 Bonus vo forme účasti na zájazde poskytuje spoločnosť DD AUTO rezerváciou miesta pre registrovaného zákazníka alebo tretie osoby v rámci vopred zakúpeného zájazdu u tretej osoby. Medzi spoločnosťou DD AUTO a registrovaným zákazníkom, ani tretími osobami zúčastnenými na zájazde, sa neuzatvára zmluva o obstaraní zájazdu.
8.2 Registrovaný zákazník je povinný pri uplatňovaní bonusu vo forme účasti na zájazde poskytnúť spoločnosti DD AUTO všetky informácie potrebné pre registráciu miest v rámci konkrétneho zájazdu, najmä požadovaný počet miest a osobné údaje osôb, ktoré sa majú zúčastniť na zájazde.
8.3 Zmluva, ktorej predmetom je bonus vo forme účasti na zájazde, sa považuje za uzavretú po splnení podmienok uvedených
v čl. 2 ods. 2.2 týchto obchodných podmienok, podmienok podľa ods. 8.2 tohto článku a po potvrdení rezervácie zo strany spoločnosti DD AUTO. Spoločnosť DD AUTO si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie rezervácie aj bez uvedenia dôvodu.
8.4 Po uzavretí zmluvy nie je možné meniť osoby, ktoré sa majú zúčastniť na zájazde.

 
9 Účasť na zájazde

9.1 V primeranej lehote pred termínom zájazdu spoločnosť DD AUTO písomne oznámi registrovanému zákazníkovi základné informácie o zájazde, najmä:
a) termín jeho začatia a skončenia,
b) uvedenie poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania,
c) ubytovanie, jeho názov a polohu,
d) druh a charakteristiku dopravného prostriedku a údaj o trase cesty,
e) spôsob a rozsah stravovania,
f) záväzné pokyny v potrebnom rozsahu.
9.2 Registrovaný zákazník je povinný oboznámiť s informáciami podľa ods. 9.1 tohto článku všetky osoby, ktorým registroval účasť na zájazde. Pokyny obsiahnuté v uvedených informáciách sú záväzné pre každú osobu, ktorej registrovaný zákazník registroval účasť na zájazde.
9.3 Registrovaný zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za následky porušenia povinností podľa ods. 9.1 tohto článku osobou, ktorej registroval účasť na zájazde. Spoločnosť DD AUTO nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie povinností podľa predchádzajúcej vety.
9.4 Registrovaný zákazník a osoby, ktorým registroval účasť na zájazde, sa zájazdu zúčastnia na vlastnú zodpovednosť. Registrovaný zákazník je povinný na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť všetky administratívne, dopravné a zdravotné predpoklady potrebné pre účasť na zájazde osôb, ktorým registroval účasť na zájazde.
9.5 Uplatňovanie pripomienok počas zájazdu je možné prostredníctvom zamestnanca spoločnosti DD AUTO zúčastneného zájazdu, ktorý ich tlmočí osobe zabezpečujúcej za zájazd.
9.6 Spoločnosť DD AUTO si vyhradzuje právo po uzavretí zmluvy meniť určité podmienky zájazdu. Zmenu podmienok oznámi registrovanému zákazníkovi spôsobom uvedeným v ods. 9.1 tohto článku. Ak dôjde k zmene podmienok počas zájazdu, oznámi zmeny registrovanému zákazníkovi zamestnanec spoločnosti DD AUTO.


10 Zrušenie zájazdu a zrušenie účasti na zájazde

10.1 Spoločnosť DD AUTO môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu.
10.2 Spoločnosť DD AUTO môže registrovanému zákazníkovi a osobám, ktorým registroval účasť na zájazde, pred aj počas zájazdu zrušiť účasť na zájazde odstúpením od zmluvy, ak:
a) dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy, povinností a záväzných pokynov podľa čl. 9 ods. 9.1 týchto obchodných podmienok,
b) dôjde k porušeniu povinností podľa čl. 3 ods. 3.8 písm. b) alebo c) týchto obchodných podmienok,
c) dôjde k zániku registrácie registrovaného zákazníka na eshope.
10.3 Registrovaný zákazník môže až do začatia zájazdu zrušiť účasť na zájazde osobe, ktorej účasť na zájazde registroval, odstúpením od zmluvy v dotknutom rozsahu. V prípade zrušenia účasti na zájazde podľa tohto odseku má spoločnosť DD AUTO nárok voči registrovanému zákazníkovi na zmluvnú pokutu (storno poplatok):
a) vo výške 100 % ceny tohto bonusu ak dôjde k zrušeniu účasti na zájazde menej ako 15 dní pred termínom zájazdu,
b) vo výške 80 % ceny tohto bonusu, ak dôjde k zrušeniu účasti na zájazde menej ako 31 dní pred termínom zájazdu,
c) vo výške 50 % ceny tohto bonusu, ak dôjde k zrušeniu účasti na zájazde menej ako 61 dní pred termínom zájazdu.


V.


ZODPOVEDNOSTNÉ PRÁVNE VZŤAHY

11 Zodpovednosť za škodu

11.1 Strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
11.2 Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná. Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za
účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.
11.3 Spoločnosť DD AUTO nezodpovedá za škodu vzniknutú úplne alebo sčasti porušením povinností registrovaného zákazníka v dôsledku nesprávneho skladovania, použitia alebo spracovania tovaru (čl. 7 ods. 7.5 týchto obchodných podmienok), v dôsledku porušenia povinností v súvislosti s účasťou na zájazde (čl. 9 ods. 9.1 týchto obchodných podmienok) alebo iných povinností podľa zákona, zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
11.4 Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.
11.5 Spoločnosť DD AUTO nie je povinná nahradiť škodu, ktorá prevyšuje predvídateľnú škodu.


12 Zabezpečenie záväzkov

12.1 Ak k prevzatiu tovaru nedôjde v lehote podľa čl. 6 ods. 6.2 týchto obchodných podmienok, môže spoločnosť DD AUTO zaslať registrovanému zákazníkovi výzvu na prevzatie tovaru s upozornením, že v prípade neprevzatia tovaru bude tovar predaný tretej osobe. Ak k prevzatiu tovaru nedôjde ani do 15 dní od doručenia písomnej výzvy spoločnosti DD AUTO podľa predchádzajúcej vety, je spoločnosť DD AUTO oprávnená predať tovar tretej osobe. Spoločnosť DD AUTO je oprávnená ponechať si z výťažku predaja sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom spojeným s uskladnením tovaru, predajom tovaru a iným nárokom voči registrovanému zákazníkov.
12.2 Registrovaný zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku zo zmluvy alebo z porušenia zmluvy voči pohľadávke spoločnosti DD AUTO.


13 Odstúpenie od zmluvy

13.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch ustanovených zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, dôvod odstúpenia musí byť skutkovo vymedzený a musí byť doručené druhému účastníkovi, inak je neplatné.
13.2 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej strane a zmluvné strany sú povinné si najneskôr do 15 dní vrátiť vzájomné plnenia, ktoré na základe nej plnili, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. Vrátenie ceny bonusu spoločnosť DD AUTO realizuje tak, že časť ceny zaplatenej v bodoch Platinum points vráti pripísaním bodov na konto registrovaného zákazníka a časť ceny zaplatenej v peniazoch vráti poukázaním peňazí na účet registrovaného zákazníka; je pri tom oprávnená vrátenú cenu bonusu znížiť o nevyhnutne vynaložené náklady alebo cenu opotrebenia tovaru. Ak však povinnosť vrátiť cenu bonusu spoločnosti DD AUTO vznikne po zániku registrácie
registrovaného zákazníka na eshope DD AUTO, cena alebo časť ceny bonusu zaplatená v bodoch Platinum points sa nevracia.
13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.8, čl. 10 ods. 10.2 a čl. 15 ods. 15.4 týchto obchodných podmienok sa však registrovanému zákazníkovi v žiadnej forme nevracia cena zaplatená za bonus a spoločnosť DD AUTO si hodnotu bonusu ponechá titulom zmluvnej pokuty. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 10 ods. 10.3 sa registrovanému
zákazníkovi v žiadnej forme nevracia časť ceny bonusu vo výške zmluvnej pokuty uvedenej v citovanom ustanovení.
13.4 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, riešenia sporov a iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

VI.


SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14 Oznamovanie a doručovanie

14.1 Ak je podľa zmluvy potrebné doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa na adresy uvedené v zmluve, ak nie je písomne oznámená iná adresa na doručovanie písomností.
14.2 Ak adresát odoprie písomnosť prevziať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie je odoprené.
14.3 Ak sa nepodarí písomnosť doručiť na adresu uvedenú v ods. 14.1. tohto článku, považuje sa za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o tom nedozvie.
14.4 Ak sa nejedná o písomnosti smerujúce k zrušeniu zmluvy, môžu byť doručované aj e-mailom registrovanému zákazníkovi na adresu registrovanú na eshope a spoločnosti DD AUTO na adresu platinumpoints@ddauto.sk.
14.5 Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať všetky skutočnosti podstatné pre výkon práv a plnenie povinností zo zmluvy, inak v plnom rozsahu zodpovedajú za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.15 Súhlas so spracúvaním osobných údajov


15.1 Registrovaný zákazník dáva registráciou na eshope spoločnosti DD AUTO svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu, ktoré sú uvedené v registrácii, ako aj v zmluve a údajov o nákupoch tovaru a službách vykonaných registrovaným zákazníkom, na účely plnenia zmluvy, vedenia zmluvnej agendy, zmenu zmluvy, prípadne iné úkony v súvislosti so zmluvou, úkony súvisiace s prieskumom trhu, pre marketing a korešpondenciu, pre potreby
zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb. Spoločnosť DD AUTO je oprávnená sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenať osobné údaje do elektronickej formy, osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať,
kombinovať, preskupovať a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie programu Platinum points osobné údaje poskytovať zmluvným partnerom dodávajúcim tovar, služby a iné bonusy do programu Platinum points. Súhlas sa udeľuje na celý čas trvania registrácie zákazníka v programe Platinum points a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej ukončení.
15.2 Registrovaný zákazník berie na vedomie, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa budú spracúvať jeho osobné údaje, je spoločnosť DD AUTO. Spoločnosť DD AUTO bude spracúvať osobné údaje len na vymedzený účel a len v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase.
15.3 Registrovaný zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti DD AUTO vyžadovať informácie a podávať námietky a oznámenia podľa osobitného zákona.3)
15.4 Ak registrovaný zákazník poskytuje v súvislosti s uzavretím zmluvy spoločnosti DD AUTO osobné údaje o inej fyzickej osobe, je povinný do 14 dní od uzavretia zmluvy, najneskôr však päť dní pred začatím plnenia zmluvy, doručiť spoločnosti DD AUTO písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podpísaný dotknutou fyzickou osobou. V prípade porušenia tejto povinnosti môže spoločnosť DD AUTO od zmluvy odstúpiť, ak bez možnosti použitia predmetných osobných údajov nie je možné bonus poskytnúť. Spoločnosť DD AUTO je oprávnená od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dotknutá fyzická osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov pred splnením zmluvy a bez možnosti použitia predmetných osobných údajov nie je možné bonus poskytnúť.
15.5 Registrovaným zákazníkom poskytnuté osobné údaje, informácie o zostatku bodov Platinum points, sú prístupné iba prostredníctvom eshopu a sú chránené heslom registrovaného zákazníka. Partnerské služby nemajú počas činnosti prístup k osobným údajom.
15.6 Registrovaný zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti DD AUTO pravdivé osobné údaje a sám zodpovedá za ich prípadnú nepravdivosť. Pri zmene niektorého osobného údaja v čase do splnenia všetkých záväzkov zo zmluvy je registrovaný zákazník povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spoločnosti DD AUTO.
15.7 Spoločnosť DD AUTO nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú najmä, ale nie výlučne:
a) oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov,
b) tým, že registrovaný zákazník nekontroluje pravidelne eshop DD AUTO,
c) neplatnosťou alebo nefunkčnosťou elektronickej schránky registrovaného zákazníka,
d) akýmikoľvek organizačnými alebo technickými zmenami alebo zásahmi na strane registrovaného zákazníka, vrátane zmeny jeho vnútornej štruktúry alebo v jeho orgánoch.

 
16 Riešenie sporov, rozhodné právo


16.1 Spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na rokovaní iniciovanom jednou zo zmluvných strán.
16.2 Ak k dohode nedôjde rozhodne spor podľa ods. 16.1 tohto článku príslušný súd v Slovenskej republike. Ak sa jedná o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný súd spoločnosti DD AUTO.
16.3 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.


17 Záverečné ustanovenia


17.1 Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy a obchodných podmienok platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.
17.2 Spoločnosť DD AUTO môže kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto obchodných podmienok. Zmenu týchto obchodných podmienok zverejní spoločnosť DD AUTO na eshope  aspoň 48 hodín pred nadobudnutím účinnosti zmeny.
17.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2014.

 

3) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.